• F-Bar

    כללי המשחק השתנו מאוד בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב את חובתם של אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות המס ולדווח על חשבונות בנק בישראל שבבעלותם.

    המשך לקרוא

F-BAR ( דיווח על חשבונות בישראל)

קריטריונים להגשת F-bar

Streamlined OVDI

עונשים על אי הגשת f-bar

דף פתיחה - כללי המשחק המוכרים השתנו בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב בנוגע לחובתם של אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות מס יחד עם הצהרות על חשבונות בנק זרים שבבעלותם. המשך לקרוא

האם אתם מחוייבים בהגשת F-bar? - במסגרת החוק למניעת הלבנת הון ומס כל אזרח אמריקאי מחוייב בדיווח על חשבונות פיננסיים בבעלותו הנמצאים מחוץ לתחומי ארה"ב המשך לקרוא

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - שנת 2010 במסגרת ה-Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) הוחלט כי כל אזרח אמריקאי המחזיק בנכסים פיננסיים (financial assets ) מחוץ לתחומי ארה"ב מחוייב בדיווח על אותם מכשירים פיננסיים ל-IRS. המשך לקרוא

טופס W9 - מהו טופס W-9 ומהי המשמעות בחתימתו מול הבנקים בישראל? המשך לקרוא

W-8BEN & W-8BEN-E - על מה אנו מצהירים באמצעות חתימה על W-8BEN או טופס W-8 BEN-E ? 1. החברה או האינדיבידואל אינם ישות אמריקאית ( קרי: אזרח ארה"ב או חברה שהתאגדה בארה"ב ) 2. אי חשיפה לניכוי מס במקור על הכנסות המועברות לחשבון זה מלבד הכנסות המועברות ממקורות בארה"ב . המשך לקרוא

Virtue Tax
תובל 13, קומה 7 ( בית אמריקה-מתחם הבורסה ) רמת גן-תל אביב
נייד: 054-7299749
משרד : 072-2520100
פקס : 077-4448773