נייד : 054-7299749

משרד : 072-2520100

זקוקים לייעוץ מס מקצועי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מס עיזבון בארה"ב

  מס ירושה (עיזבון) ומס מתנה בארה"ב

  בניגוד לישראל, חל בארה"ב מס ירושה על עיזבון הנפטר בהתאם לשווי העיזבון ובכפיפות לתנאים נוספים.

  חלק הירושה הפטור ממס עיזבון תלוי בסוג האזרחות

  • אזרח אמריקאי (U.S citizen or resident) – נכון לשנת המס 2024, חלק העיזבון הנמוך מ-$13,610,000 פטור ממס עיזבון בארה"ב.
  • אזרח ישראלי ללא אזרחות אמריקאית (Nonresident alien) – נכון לשנת המס 2024, חלק העיזבון הנמוך מ-$60,000 פטור ממס עיזבון בארה"ב. בנוסף, זכאי האזרח הישראלי לקרדיט בשווי $13,000 כנגד כל מס עיזבון שחושב.

  כיצד מחושב ערכו של הנכס לצורכי מס עיזבון?

  ערכו של הנכס מחושב לפי שווי שוק ריאלי (Fair Market Value) בעת הפטירה.

  מהו אחוז מס הירושה בארה"ב?

  מדרגות מס ירושה  נעות בין 18%-40% בצורה פרוגרסיבית כתלות בשווי העיזבון.

  הקשר בין מס מתנה לבין מס עיזבון

  מדרגות מס מתנה זהות למדרגות מס עיזבון כדי למנוע מצב של "ירושה מוקדמת" המועברת בצורת מתנה.

  חשוב לציין כי קיים הבדל מהותי בהגדרת החוק לגבי מיסוי הנכס בין אזרח אמריקאי לבין ישראלי שאינו אזרח אמריקאי מבחינת ההתייחסות למס מתנה ולמס עיזבון. כפי שיובהר בהמשך, הענקת מתנה טרם הפטירה יכולה לצמצם במקרים רבים או אף לאפס לחלוטין את ערך העיזבון החשוף למס.

  מה ההבדל בחישוב שווי העיזבון בין אזרח אמריקאי לאזרח ישראלי?

  בעוד אזרח אמריקאי מחויב לדווח על סך נכסיו ברחבי העולם כולו (כולל נכסיו בישראל) לצורך חישוב שווי העיזבון, מחויב האזרח הישראלי נטול אזרחות אמריקאית בדיווח רק על נכסיו בארה"ב (Property situated in the United States) לצורכי חישוב שווי העיזבון.

  מהם נכסים בארה"ב הנכללים בחישוב העיזבון עבור אזרחים ישראלים ללא אזרחות אמריקאית?

  על פי חוק, ייכללו הנכסים הבאים לצורכי חישוב שווי העיזבון:

  1. נכסי נדל"ן הנמצאים בתחומי ארה"ב – Real property physically located in the U.S.
  2. נכסים מוחשיים הנמצאים בתחומי ארה"ב –  Personal property physically located in the U.S.
  3. ניירות ערך/מניות של חברות המאוגדות בתחומי ארה"ב – Stock of corporations organized in or under U.S law.
  4. חוב/הלוואה לישות אמריקאית היוצרת ריבית שאינה פטורה ממס בארה"ב – Debt obligations within U.S.

  כיצד מגדיר החוק השקעה כחלק משותפות לצורכי מס עיזבון ומס מתנה?

  חלק גדול מההשקעות בארה"ב מבוצעות באמצעות התאגדות כשותפות. במקרה זה השותפות מוגדרת כבעלות חלקית או כבעלות מלאה של נכס הנדל"ן. לפיכך יחושב שווי העיזבון של "הנכס"  בידי השותף כערכו של חלקו היחסי בשותפות, והמוריש לא ייחשב כבעליו הישירים של הנכס כפי שמתבטא בסעיף הנ"ל.

  בהתאם לחוק, אחזקה בשותפות מוגדרת כנכס לא מוחשי (Intangible Asset) ולפיכך אינה נמנית על הנכסים המוגדרים בסעיף הנ"ל.

  האם אחזקה בשותפות (Partnership Interest) נכללת בחישוב שווי העיזבון?

  כיום אין קביעה חד משמעית של רשות המס האמריקאית כי אחזקה בשותפות מוגדרת כנכס הנמצא בתחומי ארה"ב לצורכי חישוב שווי העיזבון. אולם רוב הפרשנויות קובעות כי סביר להניח כי שווי ערך האחזקה בשותפות יחושב לצורכי מס עיזבון אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

  1. השותפות מחזיקה בנכס נדל"ן הנמצא בתחומי ארה"ב.
  2. פעילות השותפות מוגדרת  כ-Effectively Connected Income.

  מכיוון שרוב השותפויות המבצעות השקעות בארה"ב עומדות בסעיפים הנ"ל, סביר להניח כי שווי האחזקה בשותפות יחושב לצורכי מס עיזבון.

  מהם היתרונות של אחזקה בשותפות לצורכי מס עיזבון?

  1. מתנה פטורה ממס – מתנה של חלק בשותפות (המוגדר על פי חוק כנכס לא מוחשי –Intangible Asset) לאדם שאינו אזרח אמריקאי, פטורה ממס מתנה, ובכך מאפשרת צמצום אפקטיבי של ערך העיזבון בעת הפטירה.
  2. קיזוז התחייבויות השותפות מצמצם באופן מהותי את שווי ערך ההשקעה, שכן חישוב שווי ערך הנכס נקבע בהתאם לחוק על פי החישוב הבא:
   1. חישוב ערך ריאלי של השקעת המנוח בעת הפטירה.
   2. קיזוז התחייבות המשויכות למנוח על ידי השותפות.

  הסבר: ברוב עסקאות רכישת נדל"ן בארה"ב לוקחת השותפות הלוואה כנגד הנכס שנרכש. התחייבות השותפות להחזר ההלוואה משויכת באופן יחסי לכל שותף בהתאם לאחוז אחזקתו בשותפות.

  התחייבות זו, המוגדרת כ-Non-Recourse Liability, נכללת בטופס K-1 המהווה סיכום ההכנסות וההוצאות של השותף.

  לרוב, התחייבויות השותף צפויות להיות גבוהות יותר מערך הכלכלי של חשבון השותף (Partner’s Capital Account). לפיכך, אם חישוב שווי הערך הריאלי של ההשקעה יתבצע על פי הערך הכלכלי של חשבון השותף, יסתכם ערכה הנקי של השקעתו בסכום שלילי אשר אינו חשוף למס עיזבון.

  1. השותפות אינה חייבת בדיווח פטירתו של השותף לרשויות המס בארה"ב – מנהל העיזבון מטעם המנוח הוא שאחראי בביצוע הגשת הדוח ותשלום המס.

  מהי השכיחות של מס עיזבון בארה"ב לאזרחים זרים (לא אמריקאים)?

  בהתאם למידע הרשמי מאתר רשות המס בארה"ב, מתוך מיליוני המשקיעים בנכסים בארה"ב רק 182 פעמים נגבה מס עזבון בפועל, כשמתוכם 99 בלבד נובעים מהשקעות נדל"ן בארצות הברית. מדובר על אחוז כמעט אפסי של אזרחים לא אמריקאים בעלי השקעות בארה"ב שבפועל היו חייבים במס עיזבון.

  לאור הסקירה לעיל, להלן המתווה המוצע לצורך הקטנת שווי העיזבון:

  1. השקעה באמצעות חברה בישראל

  חברה בע"מ אינה מוגדרת במסגרת החוק כיישות החשופה לצורכי מס עיזבון בארה"ב. אולם, יש לשים לב לעובדה שהשקעה באמצעות חברה משפחתית ששוקפה לצורכי מס בארה"ב עלולה להיות חשופה לצורכי מס עיזבון.

  2. העברת החלק בשותפות (Partnership Interest) כמתנה

  על פי החוק, העברה של אחזקה בשותפות (Intangible Asset) על ידי אזרח שאינו אמריקאי אינה חייבת במס מתנה, ולפיכך היא מהווה כלי אפקטיבי לצמצום חלקי או מלא של העיזבון החייב במס.

  במידה והעברה זו התבצעה עד 3 שנים לפני תאריך פטירתו של המנוח, ערך המתנה עלול להיכלל בחישוב ערך העיזבון. עם זאת, החוק מאפשר החרגה של חלק מהעברות אלו לצורכי חישוב ערך העיזבון.

  3. העברת הנכסים כמתנה לבן/בת הזוג

  1. העברה לבן/בת זוג – על פי החוק, קיים פטור שנתי בגובה $148,000 על ערך הנכסים שהועבר במתנה לבן/בת זוג שאינם אזרחים אמריקאים.
  2. העברה לאדם שאינו בן/בת הזוג – על פי חוק ישנו פטור שנתי בגובה $14,000 על ערך הנכסים שהועבר במתנה לכל אדם אחר, שאינו בן/בת הזוג.

  במידה ונעשה שימוש בפטור בהתאם לסעיף 3(א), הערך הכולל של המתנה וחלק העיזבון שנותר יהיה 208,000$.

  להלן פירוט החישוב:

  סכום שנתי המועבר במתנה לבן/בת זוג הפטור ממס – $148,000

  חלק העיזבון הנותר הפטור ממס עיזבון – $60,000

  חלק העיזבון  והמתנה יחדיו הפטורים ממס – $208,000

  4. ביטוח חיים על החלק החשוף לצורכי מס עיזבון

  תשלומים המתקבלים מביטוח חיים  נחשבים לנכס הנמצא מחוץ לתחומי ארה"ב ולפיכך אינם מחושבים לצורכי מס עיזבון (26). קרי: ביטוח החלק היחסי של ההשקעה שחשוף לצורכי מס עיזבון הינו פתרון יעיל (אך יש להתחשב בעלותו).

  5. רכישת הנכס באמצעות שותפות (LLC,LP)

  כאמור, במצב זה מוגדר  הנכס בידי הלקוח כנכס  לא מוחשי (Intangible Asset)  בעל יתרונות מיסויים שהוצגו במאמר.

  6. הקמה של  Trust בארה"ב או בישראל

  פתיחת Trust מהווה יישות נפרדת ולכן אינה חייבת במס עיזבון על הנכסים המוחזקים במסגרת יישות זו. הבעיה העיקרית היא וויתור של בעלות על הנכסים לטובת ה-Trust, העלויות הכרוכות בהקמתה, אי הגמישות בשינוי מבנה היישות ודיווחי המס השוטפים.

  7. מכירה של חלק השותפות/נכס נדל"ן במחיר שווי שוק הוגן (Fair Market Value)

  מכירה של החלק בשותפות ב"מחיר שווי הוגן" תסייע בהקטנת שווי העיזבון הנותר למנוח. יש לציין כי הערך הניתן תמורת החלק בשותפות חייב להיות בשווי שוק הוגן (שאם לא כן, הוא עלול להיחשב כמתנה) ומהווה טְרַנְסַקְצְיָה מיסויית החייבת בדיווח במסגרת הגשת דוח המס השנתי.

  לסיכום, האסטרטגיה המוצעת על ידנו מנצלת את נקודות התורפה הבאות:

  1. שכיחות סטטיסטית זניחה עד כה (קרובה ל-0%) של החלת מס העיזבון בפועל על אזרחים לא אמריקאים.
  2. קושי מובנה של רשויות המס בהגדרת החשיפה למס העיזבון כאשר נכס הנדל"ן מוחזק בשותפות.
  3. ניצול הבדלים בין חוקי מס מתנה ומס עיזבון החלים על אזרחים לא -אמריקאים לצורך צמצום חלקי או מלא של העיזבון החייב במס.
  4. ניכוי התחייבויות השותפות מסך העיזבון לצורך הקטנת ערכו לצורך חישוב המס.
  5. השקעה באמצעות ישויות שאינן חשופות למס עיזבון בארה"ב.

  ביצוע תכנון מס מוקדם עשוי למזער סיכונים הנובעים מחשיפה למס עיזבון במידה ניכרת ויקל עלינו ליישם ביעילות מרבית את דרך הפעולה הנ"ל עבורך.  

   אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכני האתר לכל מטרה אחרת מלבד שימוש פרטי, לא מסחרי, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי virtue tax.

  מדרגות מס ארהב

  מדרגות מס ארהב נקבעות בהתאם לגובה ההכנסה ולסטאטוס המשפחתי. קיימות 7 מדרגות מס. שיטת החישוב שלהן פרוגרסיבית קובעת כי ככל שהשכר גבוה יותר כן מדרגת המס תהיה גבוהה יותר. נתון נוסף הנלקח בחשבון בתחשיבים הינו מס השולי המחושב על ההכנסה. חברת virtuetax עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע שימושי.

  מדרגות מס ארהב – חישוב מורכב

  מדרגות מס ארהב הינן פרוגרסיביות, ובנוסף קיימים אלמנטים נוספים אותם צריך למשוואה. אחד מהם הינו תשלום מס שולי שמשמעותו מיסוי גבוה יותר על הדולר האחרון מאשר על הראשון. הפערים בקביעת המס השולי יכולים להתבטא במספר אחוזים. נתונים אלו ואחרים נוספים מסבכים מאוד את החישובים, ומשום כך, כדאי להיעזר ברואה חשבון המכיר את המיסוי האמריקאי לעומק. הדבר חשוב במיוחד לישראלים עצמאיים, אחרים העובדים בארה"ב או אשר מקבלים שכר מחברות אמריקאיות, וכן, אלו המחזיקים בוויזה אמריקאית. הם גם חייבים, למלא דוח שנתי בטופס 1040. חייבים בדיווח עצמאים בעלי הכנסה שנתית של 400$ ומעלה. שכירים אמורים לדווח על פי הסטטוס האישי שלהם. חלק מהנישומים יצטרך למלא דו"ח חשבונות זרים בטופס FBAR. צריך לציין כי קיימת אמנת מס בין ארצות הברית לישראל המסדירה את תשלום המס הסופי. ההסכם קובע כי המס הסופי ייקבע על פי המס הנמוך ביותר מבין שתי המדינות.

  ייעוץ וייצוג

  רואה חשבון המתמצא בחוקים ובתקנות הישראליים והאמריקאיים יכול לייעץ רבות ואף לייצג בפני הרשויות האמריקאיות. הוא מקבל את תיק הלקוח לידיו, מעיין במסמכיו, משוחח עימו ועל פי כל הממצאים מייעץ על הדיווח החוקי הרצוי. מעורבותו יכולה, איפה, לסייע לחסוך כסף רב. בחישוב של שנים קדימה יכולים הסכומים להצטבר למסה גדולה.

  חברה איכותית עם יכולות מוכחות

  חברת virtuetax מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא כולל ייעוץ פרטני לכל לקוח וסיטואציה, פתרונות ראויים ויצירתיים, מחירים ותנאים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת שברשותם ואת יכולותיהם המוכחות לטובת אחרים.

  מס ירושה אמריקאי

  מס ירושה אמריקאי נחשב למורכב בגלל שמדובר על מס פרוגרסיבי ומסיבות אחרות. הוא כולל בתוכו פטור הנקבע על פי השווי הכספי של העיזבון ובכפיפות לתנאים נוספים. יש קשר בינו ובין מס הקרוי מס מתנה ובשניהם מדרגות מס זהות. בגלל המורכבות כדאי לקבל ייעוץ מרואה חשבון מומחה לנושא. חברת virtuetax עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע מפורט.

  מס ירושה אמריקאי – על כספים ונכסים מגוונים

  מס ירושה אמריקאי מוטל על כספים המצויים בתוכניות חיסכון, בבורסה ובנכסים פיננסיים אחרים. בנוסף על נדל"ן ובהשקעות אחרות כולל נכסים המוחזקים בתאגידים, בשותפויות ועוד. לגבי אחזקות משותפות עם אחרים קיימים כללים מפורטים. המיסוי נקבע על פי ערך שוק ריאלי של הנכסים. המועד הנקבע להערכת שווי הכספים הוא יום הפטירה. אחוזי המס הינם פרוגרסיביים ויכולים לנוע בין 18% ל40%. קיים גם מס מתנה במדרגות זהות. מטרתו הוא למנוע מצב שבו נכסים מועברים כמתנות כדי לעקוף תשלום מס הירושה. מס הירושה האמריקאי שונה מהישראלי. כל אמריקאי חייב לדווח על כל הנכסים בכל העולם והישראלי רק על אלו המוחזקים על ידו בארה"ב. משום כך ניתן לנצל את הפערים במיסוי. כך על פי פעולות שונות ובעיקר מתן מתנות אשר יצמצמו את הנכסים עד למינימום אפשרי. ייעוץ של מומחה בנושא יכול, בהחלט, לסייע.

  טיפול מסודר

  רואה חשבון הבקיא בחוקים הישראליים והאמריקאיים כאחד יכול לייעץ. הוא יקבל לידו את מסמכי הלקוח וילמד ממנו על צרכיו ורצונותיו. הוא יודע לנצל פרצות בחוק וישתמש ברעיונות יצירתיים אשר יורידו למינימום את המס הנדרש לתשלום. כדאי לציין כי אזרחים מן השורה אשר מכירים מקרוב את החוק יתקשו בהשגת תוצאות טובות כאלו, ומשום כך, כדאי להם להיעזר בשירותיו.

  חברה עם ניהול מוכשר

  חברת virtuetax מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא כולל ייעוץ פרטני לכל לקוח מתלבט, מחירים ותנאים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך שנים. הם ישמחו להעמיד את התשתיות המעולות שברשותם לטובת אחרים.

  מס ירושה בארה"ב

  מס ירושה בארהב חל על כל אזרח ונחשב לפרוגרסיבי. קיים בו פטור הנקבע על פי השווי הכספי של העיזבון ובכפיפות לתנאים נוספים. לצידו קיים מס מתנה המוטל במדרגות זהות. הוא נועד למנוע אפשרות לעקוף את מס הירושה כדי להפחית תשלום מס. חברת virtuetax עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע שימושי.

  מס ירושה בארהב – על כספים ונכסים

  מס ירושה בארהב מוטל על כספים הצבורים בעו"ש ובמוצרים פיננסיים שונים כמו תוכניות חיסכון, השקעות בבורסה ועוד. בנוסף על נכסי נדל"ן ועל נכסים המושקעים בתאגידים, בשותפויות ועוד. ערך הנכסים נקבע על פי שווי השוק הריאלי שלהם. במקרה של אחזקות בשותפויות, למשל, יש צורך בבדיקה לעומק של ערכם. המועד להערכת שווי הנכסים הינו יום פטירת המוריש. אחוזי המס הינם פרוגרסיביים ויכולים לנוע בין 18% ל40%. קיים גם מס מתנה המוטל במדרגות מס זהות. הוא נועד למנוע עקיפת תשלום מס ירושה על ידי חלוקה מוקדמת של כספים ונכסים כמתנות. בשונה ממס הירושה הישראלי חובת הדיווח של אזרח אמריקאי הינה לכל נכסיו בעולם. הישראלי מחויב לדיווח רק על אלו המוחזקים בארה"ב. משום כך, ישראלי יכול לנצל את ההבדלים בין החוקים ולמצוא דרכים להפחית תשלום מס זה. כך בעיקר על ידי חלוקת נכסים כמתנות. ייעוץ נכון של מומחה יכול לסייע.

  טיפול בתיק לקוח

  רואה חשבון מתמצא בחוקים ובתקנות הישראליים והאמריקאיים. הוא ילמד כל תיק לקוח לעומק מתוך עיון במסמכים ושיחות עימו. כך ימצא פתרונות יצירתיים ויגבש דרכי פעולה שיביאו לתשלום מס מופחת. יש לו יתרון רב על אזרחים המכירים את החוקים כי הוא יודע גם איך לנהל את האופרציות הנדרשות. לכן, כדאי לשכור שירותיו.

  חברה איכותית עם ניהול מסודר

  חברת virtuetax מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא כולל ייעוץ פרטני לכל לקוח מתלבט, מחירים ותנאים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן. הם ישמחו להעמיד את יכולותיהם המוכחות לטובת אחרים.

  שתף

  זקוקים לייעוץ מס מקצועי?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   עוד בנושא

   תרומה לקהילה

   אנחנו, ב-VirtueTax מאמינים כי מעבר להצטיינות במתן שירותים מקצועיים ללקוחותינו, עלינו לסייע ולתמוך באותם אלה בחברה הישראלית שלא שפר גורלם.
   בחזוננו, משלבים את ידיהם יחדיו הגורמים העסקיים והגופים החברתיים , ופועלים מתוך תחושת שליחות משותפת במטרה לקדם את כלל החברה הישראלית על כל רבדיה ומגזריה.
    אי לכך, יש לנו מחוייבות עמוקה הן לנזקקים בחברה הישראלית, והן לגופים התנדבותיים המתמקדים בסיוע להם.
   במסגרת פעילות זו רוכשת החברה מוצרי מזון, אורזת, ומחלקת אותם לנזקקים בשיתוף פעולה עם אירגונים כגון "העמותה לתפנית בחינוך".
   תחום פעילות נוסף מתמקד בהעברת סכומים כתרומה לכלביות כגון "ירושלים אוהבת חיות" , ו- "מטה יהודה אוהבת חיות".
   אנו מאמינים כי מעורבותינו הפעילה במרחב החברתי הכללי ורגישותנו החברתית למצוקות רבים מבניו , מעניקה לא רק שירות חשוב לקהילה, אלא גם תפקוד קבוצתי משופר לצוותים המקצועיים שלנו.
   המשך קריאה

   לשיחת ייעוץ לחץ כאן
   1
   Scan the code
   היי, כיצד נוכל לעזור?
   דילוג לתוכן